Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor het leveren van hulpverlening

Praktijk GvR heeft, zodra de dienstverlening verder gaat dan het bieden van informatie of het geven van advies, te maken met een aantal wetten en regels die in de hulp gelden. Daarnaast zijn er interne afspraken. Ik heb een heldere visie over hoe we met elkaar om willen gaan: open en inzichtelijk. Als behandelaar spreek ik deze zaken dan ook met u door. U krijgt deze voorwaarden op schift mee bij de start van de zorg. Onderliggende protocollen en reglementen zijn op verzoek beschikbaar.

Informatie voor de start

Praktijk GvR heeft een contract voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) met de meeste zorgverzekeraars (zie mijn website). Wanneer U de hulp vergoed wil hebben heb ik voor de start van de hulpverlening een verwijsbrief van een (huis)arts nodig en uw akkoord voor onze “voorwaarden voor het leveren van hulpverlening”. De verwijsbrief is een eis van de zorgverzekeraar, om de hulp vergoed te krijgen. De verwijsbrief moet gedateerd zijn op of voor het moment van start en mag niet ouder zijn dan een half jaar. Wanneer in een vervolgtraject gestart wordt is hier opnieuw een verwijsbrief voor nodig.

Het werkplan is een flexibel contract

Samen met u en andere eventuele betrokkenen stellen wij een behandelplan (BHP) op. We gaan hierbij uit van de hulpvraag die u hebt gesteld. Als we overeenstemming hebben over wat de vraag is en welke doelen we hebben, stellen we het BHP samen vast. Het is belangrijk dat we ons daarna allemaal houden aan de afspraken. Als u vindt dat het anders moet, dan hoor ik dat graag. Als ik (nieuwe) problemen of oplossingen zie, dan hoort u dat van mij. Zo werken we samen aan verbetering van de behandeling.
Mocht de hulp om meer vragen dan Praktijk GvR U bieden kan, dan maak ik dat bespreekbaar en kijk samen met U wat de mogelijkheden zijn m.b.t. samenwerken met andere instanties/verwijzing naar specialistische GGZ.

Privacy, informatie-uitwisseling en dossiers

Ik leg gegevens vast van u en eventuele anderen die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ik houd mij daarbij aan de regels zoals deze zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving (WGBO, Jeugdwet, Wbp, Wet BIG, Privacywet). Hierin staat onder meer dat ik vertrouwelijk om ga met gegevens. Als u met mij in zee gaat, geeft u mij toestemming om gegevens te registreren in mijn interne elektronische patiëntendossier (EPD). Bij hulpverlening op verwijzing, vraagt de financier van de hulp in veel gevallen informatie uit dit dossier op om tot vergoeding over te kunnen gaan. In deze gevallen verstrek ik nooit meer informatie dan strikt noodzakelijk voor die vergoeding.

Ik informeer uw verwijzer en huisarts over de start en het einde van het behandeltraject. Verschillende zorgprofessionals die verbonden zijn aan de praktijk of wiens hulp van buitenaf wordt ingeschakeld, wisselen met uw toestemming zonodig onderling informatie uit. Daarnaast is het mogelijk dat ik informatie verstrek aan en / of opvraag bij artsen en andere betrokkenen (bijvoorbeeld de crisisdienst, een andere instelling of andere hulpverlenende organisatie die bij u betrokken is).

U heeft recht op inzage in uw eigen dossier. Het BHP kunt u op papier van mij ontvangen en de dossieraantekeningen kunt u samen met mij inzien. Indien een kopie wordt gewenst, krijgt u een afschrift van (delen van) uw dossier op origineel briefpapier met een “kopie” stempel er op. Let op: de persoonlijke werkaantekeningen, overdracht en conceptrapporten zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage. Meer informatie hierover, maar ook vragen als: “Welke gegevens horen er wel en niet in het dossier thuis; wie mag het dossier inzien; aan wie mogen gegevens verstrekt worden en hoe lang worden dossiers bewaard?” vindt u op mijn website (www.praktijkgvr.nl) in het kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling

Overal waar mensen werken, worden fouten gemaakt en ook ik vorm daarop helaas geen uitzondering. Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen, maar ook ik blijf een mens die een verkeerde of voor u onbegrijpelijke inschatting of beslissing kan nemen. Over die (vermeende) fouten of beslissingen kunt

u als cliënt of betrokkene een klacht indienen. Voor cliënten is de klachtenregeling een mogelijkheid om onvrede te uiten, voor mij een aansporing om de kwaliteit van mijn werk te verbeteren. Als u een klacht heeft, dan kan u zich allereerst wenden tot mij, uw behandelaar. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost wordt, of , wanneer je voorgaande traject niet wilt volgen, kan u zich direct schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van mijn beroepsvereniging, het NIP. Dit is een onafhankelijke commissie, die de klacht onderzoekt en een uitspraak doet. De werkwijze bij klachten
is geregeld in mijn klachtenreglement, welke terug te vinden is op mijn website in mijn kwaliteitsstatuut.

Veiligheid voorop

U bent en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw eigen veiligheid. Ik neem echter medeverantwoordelijkheid voor het signaleren en aanpakken van ernstige problemen in uw levenssituatie. Als uw veiligheid niet langer gegarandeerd kan worden of als uw rechten bedreigd worden en als ik vermoed dat u mishandeld wordt of een ander mishandelt, dan wordt uw veiligheid en die van anderen in uw levenssituatie prioriteit. Samen maken wij een plan om de veiligheid op korte termijn te herstellen. In ernstige situaties, waarbij ik denk dat er met ondersteuning onvoldoende verbetering bereikt kan worden of als de situatie acuut gevaarlijk is, doe ik een melding bij Veilig Thuis, de crisisdienst, of een andere daarvoor geschikte instantie. Ook in die situatie trek ik mij echter niet terug. Ik houd contact met mijn cliënten vanuit de overtuiging dat uw veiligheid voorop staat. Ik beoordeel de situatie altijd eerst vanuit het belang van uw gezondheid en die van andere in uw levenssituatie. Dat hoort bij mijn vak en daarover speel ik open kaart met u en eventuele andere betrokkenen. Praktijk GvR houdt zich daarbij aan de landelijke wetgeving, protocollen en procedures. Ik veroordeel niet en ik weet dat het in iedere levenssituatie mis kan gaan; sommige mensen redden het in een bepaalde periode of fase niet om goed voor zichzelf (of elkaar) te blijven zorgen. Ingrijpen is dan nodig, maar dit wil niet zeggen dat ik u of de mensen om u heen buitenspel zet. In geval van een calamiteit maak ik melding bij de Inspectie Gezondheidszorg, en wanneer het gaat om door de gemeente vergoede zorg, bij de gemeente.

Samenwerken vanuit respect

Ik werk met een open vizier samen met U en eventuele andere betrokkenen. Ik respecteer de culturele achtergrond, levensovertuiging, religie, normen, waarden en keuzes van mijn cliënten. U en ik zijn partners in de zorg, we stellen ons gelijkwaardig op en ik sluit aan bij de wensen en grenzen van mijn cliënten. Andersom verwacht ik dat ook van mijn cliënten. Ik accepteer geen discriminatie, bedreiging of geweld. Bij onveilige situaties grijp ik in. De veiligheid van mijn cliënten en mijzelf staat voorop. Als ik vind dat grenzen bereikt of overschreden zijn, meld ik dat en indien nodig doe ik aangifte.

Financiële verplichtingen

Mijn praktijk is een particuliere instelling. Soms betalen cliënten zelf voor de zorg, maar in de meeste situaties is financiering geregeld via de verzekeraar. Bij de start ontvangt u de voor u relevante informatie rond financiële zaken. U kunt op elk moment stoppen met de dienstverlening, de kosten stoppen dan op hetzelfde moment. Van mijn kant kan ik stoppen met de ondersteuning als cliënten zich niet houden aan de (financiële) verplichtingen en afspraken. Afspraken hierover maken we in de “overeenkomst hulpverlening”. Wanneer u niet tijdig (binnen 24 uur voorafgaand) een afspraak afzegt, dan breng ik de kosten hiervan (2022: 25 euro) apart bij u in rekening.

Bereikbaarheid bij crisis

Bij acute crisis belt u 112. Ik ben bij crisis voor cliënten en andere direct betrokkenen bereikbaar voor overleg. Ik ga ervan uit dat u alleen belt als het absoluut noodzakelijk is. Als u inspreekt op mijn voicemail, dan bel ik u zo snel mogelijk terug (in de regel binnen 8 uur). Samen kijken we dan wat er moet gebeuren.

ROM metingen

De zorgverzekeraar eist dat er bij de start en aan het eind van een traject een zogenaamde Routine Outcome Meting (ROM) wordt gedaan. Deze meting laat eventuele veranderingen zien, waarmee beoogd wordt de effectiviteit van de hulpverlening te meten. De vragenlijst die hier voor gebruikt wordt, wordt via een mail met een link verstuurd.

Kwaliteitsstatuut 2022

Klik hier om het pdf bestand te bekijken


Klik hier om de certificaat van de kwaliteitsvisitatie van PraktijkGvR te bekijken

Clientinformatie

Klik hier om het pdf bestand te bekijken over de klachtenregeling

Aanmelden: info@praktijkgvr.nl